+31(0)13 522 00 14

Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SMITS TEGEL NATUURSTEEN PROJECTEN BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg dd. 17-11-2003

TOEPASSELIJKHEID:
Artikel 1.
Alle overeenkomsten waarin Smits Tegel Natuursteen Projecten BV als partij is betrokken, worden aangegaan onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Artikel 2.
Overigens zijn van toepassing - voorzover daarmee niet in strijd met de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V.), welke voorwaarden slechts gelden, voor zover die bepalingen bevatten die in deze voorwaarden niet afdoende zijn geregeld.
Artikel 3.
Het accepteren van een offerte, het plaatsen van een order, dan wel het mondeling, telefonisch of digitaal geven of aannemen van opdrachten door de contractant houdt na schriftelijke bevestiging hiervan zijdens Smits Tegel Natuursteen Projecten BV dan wel de contractant de aanvaarding van deze voorwaarden en derhalve erkenning van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

OFFERTEN, PRIJSSTELLINGEN, ETC.:
Artikel 4.
Alle offertes en prijsstellingen zijn vrijblijvend. Smits Tegel Natuursteen Projecten BV is aan offerten en prijsstellingen, hoe ook gedaan of tot stand gekomen, pas gebonden nadat hij zulks schriftelijk heeft bevestigd. Smits Tegel Natuursteen Projecten BV is ten aanzien van offertes en prijsopgaven gerechtigd na aanvaarding daarvan door de contractant zijn aanbod te herroepen.
Artikel 5.
Alle afspraken of toezeggingen van vertegenwoordigers en agenten, zijn eerst binden nadat deze door of vanwege Smits Tegel Natuursteen Projecten BV schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 6.
Offerten en prijsstellingen gelden steeds voor de periode als in de offerte aangegeven. Tussentijdse prijswijzigingen als gevolg van buitenkomende factoren kunnen na drie maanden aan de contractanten worden doorberekend. Tenzij anders is overeengekomen, gelden alle prijzenexclusief B.T.W.
Artikel 7.
Ingeval van levering van te verwerken materialen geldt, dat monsters door vertegenwoordigers of tussenpersonen verstrekt nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, afmetingen etc., doch slechts gelden ter aanduiding van een gemiddelde hoedanigheid van het product; Geringe afwijking van een monster kunnen derhalve geen aanleiding zijn tot- danwel recht geven op ontbinding van een overeenkomst, noch tot een vordering tot schadevergoeding.

OPLEVERINGEN:
Artikel 8.
Alle opleverdata worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de geplande opleveringstermijn geven geen recht op ontbinding van de overeenkomsten noch op schadevergoeding. De contractant heeft geen recht de materialen of het werk te weigeren indien de oorspronkelijke geplande opleveringsdatum is overschreden. Overeenkomsten worden ontbonden door het verstrijken van een termijn van 14 dagen nadat de meest gerede partij een sommatie tot oplevering zal hebben doen uitgaan, welke sommatie eerst mogelijk is nadat de oorspronkelijke opleveringsdatum zal zijn verstreken. Een zodanige ontbinding van de overeenkomst kan nimmer voor de contractant een vordering tot schadevergoeding opleveren. Ingeval van verhindering der oplevering als gevolg van overmacht heeft Smits Tegel Natuursteen Projecten BV het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de ingetreden omstandigheden wordt aangepast, dan wel wordt ontbonden.

Artikel 9.
Voor zover aan de levering van materialen geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag ligt, danwel daarin geen duidelijke prijsstelling en overige condities zijn geregeld, worden alle leveringen berekend tegen de prijzen, geldend op de dag van levering. Mochten zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen in de prijzen voordoen in de sfeer van grondstoffen, materialen, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies e.d., dan is Smits Tegel Natuursteen Projecten BV gerechtigd die meerdere kosten door te berekenen, na een termijn van drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Smits Tegel Natuursteen Projecten BV is gerechtigd binnen een termijn van drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, deze te ontbinden, indien hiervoor omschreven prijsstijgingen zich voordoen.

Artikel 10.
Een overeengekomen opleveringstermijn vangt eerst aan, op het tijdstip dat Smits Tegel Natuursteen Projecten BV in het bezit is gesteld van alle voor de oplevering noodzakelijke gegevens en eventuele door de contractante aan te leveren materialen, zulks onverminderd hetgeen in het artikel 7 is bepaald. Indien het werk door toedoen van de contractant onuitvoerbaar blijkt te zijn (bijvoorbeeld door ontijdige of onjuiste aanlevering door die contractant van materialen, of andere omstandigheden op het werk), wordt de overeengekomen opleveringstermijn geacht in te gaan, op het moment als nader tussen partijen over een te komen, doch in geen geval liggende er het tijdstip waarop de onuitvoerbaarheid is opgeheven. Indien als gevolg is hiervan Smits Tegel Natuursteen Projecten BV meer- of minderkosten ontstaan, (eventueel ook als gevolg van wijzigingen c.q. aan de omstandigheden noodzakelijke aanpassingen van de oorspronkelijke opdracht) zal verrekening daarvan plaatsvinden, ongeacht de verrekening van door Smits Tegel Natuursteen Projecten BV in dat geval gemaakte en van onnut gebleken kosten.

Artikel 11.
Smits Tegel Natuursteen Projecten BV is niet tot uitvoering van enige overeenkomst verplicht, zolang de contractant niet aan al zijn verplichtingen jegens Smits Tegel Natuursteen Projecten BV uit welke hoofde dan ook, mocht hebben voldaan.
Artikel 12.
Alle materialen reizen voor rekening en risico van de contractant, tenzij daaromtrent anders door partijen zal zijn overeengekomen. Met de betrekking tot de levering van het bestelde kwantum behoudt Smits Tegel Natuursteen Projecten BV zich een tolerantie van 10% naar boven of naar beneden.

MEER- EN MINDERWERK:
Artikel 13.
De contractant draagt er zorg voor, dat ten tijde als tussen partijen overeengekomen, eventueel door de contractant zelf te leveren en door Smits Tegel Natuursteen Projecten BV te verwerken materialen op het werk aanwezig zijn, en overigens zodanige maatregelen zijn getroffen, dat Smits Tegel Natuursteen Projecten BV terstond met zijn werkzaamheden kan aanvragen en die ononderbroken en ongehinderd kan uitvoeren, ongeacht of het werk wordt aangenomen in uurtarief of op basis van meterprijzen. Indien als gevolg van onvoldoende zorg zijdens de contractant werkzaamheden niet binnen de geplande termijn kunnen worden uitgevoerd, is Smits Tegel Natuursteen Projecten BV gerechtigd bij wijze van meerwerk de extra man- uren die daarvoor noodzakelijk worden, aan de contractant door te berekenen. Elke contractant verplicht zich tot betalen van de kosten van meerwerk (qua eventuele levering van materialen en diensten) ook indien deze opdrachten slechts mondeling tijdens het werk zijn opgegeven. Partijen streven ernaar die opdrachten tot meerwerk schriftelijk vast te leggen, doch de enkele opgave zijdens Smits Tegel Natuursteen Projecten BV van die uit te voeren meerwerkzaamheden wordt op voorhand door de contracten aanvaard als onderdeel van de totale overeenkomst, waarop derhalve ook alle onderdelen van deze voorwaarden van toepassing zijn.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Artikel 14.
Alle geleverde materialen blijven ons onvervreemdbaar eigendom, totdat de contractant aan al zijn verplichtingen jegens Smits Tegel Natuursteen Projecten BV zal hebben voldaan. De contractant draagt vanaf het moment van levering niettemin het volledige risico voor verlies of beschadiging der materialen, door welke oorzaak ook ontstaan, resp. voor schade door deze materialen veroorzaakt.

GARANTIES VAN VRIJWARING:
Artikel 15.
Smits Tegel Natuursteen Projecten BV aanvaardt voor de hoedanigheid der leveranties geen verdere aansprakelijkheid en geeft geen verdere garanties dan voor zover bij het aangaan van de overeenkomst zijn toegezegd. Hij aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid, noch verleent hij garantie op materialen die op aanwijzingen van een contractant zijn aangebracht. Behoudens opzet of grove schuld is Smits Tegel Natuursteen Projecten BV niet aansprakelijk voor schade tengevolge van een leverantie ontstaan.
Artikel 16.
Op door de contractant bij derden gekocht en door Smits Tegel Natuursteen Projecten BV te verwerken materialen, wordt geen enkele garantie verstrekt, terwijl evenmin aanspraak op enige garantie of vergoeding bestaat, indien door Smits Tegel Natuursteen Projecten BV geleverd werk als gevolg van de kwaliteit van de door de contractant zelf aangeleverde te verwerken materialen, schade aan diens werk mocht ontstaan.

REKLAMES:
Artikel 17.
De verplichting tot controle op hoeveelheden, maten en andere specificaties van geleverde materialen berust bij de contractant. Vrachtbrieven, afleveringsbonnen en soortgelijke documenten worden als tussen partijen beslissend verklaard, indien niet terstond en uiterlijk op de dag van levering, te dier zake wordt gereclameerd. Alle overige reklames dienen binnen een week na aflevering bij Smits Tegel Natuursteen Projecten BV schriftelijk te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de contractant geacht wordt de materialen als geleverd te hebben geaccepteerd. Verwerkte materialen worden steeds geacht te zijn goedgekeurd.

BETALINGEN:
Artikel 18.
De betaling van geleverde materialen en diensten dient te geschieden netto binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting, inhouding of compensatie hoe ook genaamd, op de bank- of girorekening van Smits Tegel Natuursteen Projecten BV danwel in contanten op haar kantoor, tenzij bij de overeenkomst schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. Alle betalingen vinden plaats in Euro's en zonder enig recht van de contractant op compensatie, inhouding, of andere korting en uitsluitend op de wijze als door Smits Tegel Natuursteen Projecten BV aangegeven, daaronder tevens te verstaan de aan te geven betaling naar de G-rekening indien van toepassing. Ingeval de contractant niet tijdig betaald, zal een rentevergoeding verschuldigd zijn ter hoogte van 1% per maand, te rekenen vanaf 30 dagen na de factuurdatum, welke verschuldigd ingaat door het enkel verstrijken van die termijn.

Artikel 19.
In afwijking van hetgeen in het vorig artikel is bepaald heeft Smits Tegel Natuursteen Projecten BV het recht de contractant de aanneemsom vooruit te laten voldoen, danwel andere zekerheid te verlangen ter voldoening van de aanneemsom. Ook indien na aanvang van de werkzaamheden zich omstandigheden voor doen, die voor Smits Tegel Natuursteen Projecten BV aanleiding kunnen zijn om verder oplevering contante betaling of zekerheidsstelling te verlangen voor hetgeen reeds is geleverd, en hetgeen nog moet worden geleverd, heeft Smits Tegel Natuursteen Projecten BV het recht de verdere leveringen en/of werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop die betalingen c.q. zekerheidsstelling zal zijn verwezenlijkt, zulks tot genoegdoening van Smits Tegel Natuursteen Projecten BV, zonder dat de contractant aanspraak op schadevergoeding wegens vertraagde oplevering kan doen gelden.

Artikel 20.
Alle kosten die Smits Tegel Natuursteen Projecten BV buiten rechte moet maken komen voor rekening van de ingebreke zijnde partij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de uitstaande vordering met een minimum van €150,00 en ingeval die vordering niet terstond in geld te bepalen is, ten minste €500,00, steeds te vermeerderen met omzetbelasting en zonder dat daaromtrent discussie mogelijk of nodig is. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, op dat moment waarop Smits Tegel Natuursteen een derde inschakelt om haar belangen te behartigen. De kosten van faillissementsaanvraag komen evenzo ten laste van de in gebreke zijnde partij.

Artikel 21.
Indien de wederpartij ophoudt met betalen, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, danwel de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of zonder andere benaming of constructie vervolgt, zijn alle vorderingen van Smits Tegel Natuursteen Projecten BV terstond opeisbaar. Nog lopende overeenkomsten worden door het enkel intreden van een zodanige omstandigheid zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding aan de zijde van Smits Tegel Natuursteen Projecten BV.